POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem strony internetowej https://smarthuman.io/ jest SmartHuman Tadeusz Żórawski, ul. Powstańców Śląskich 87 lok. 270, 01-380 Warszawa, NIP: 7691112359, REGON: 364532670 (dalej jako „Strona Internetowa”).

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), jest SmartHuman Tadeusz Żórawski, ul. Powstańców Śląskich 87 lok. 270, 01-380 Warszawa, NIP: 7691112359, REGON: 364532670 (dalej jako „Administrator”). Poniższa polityka prywatności określa w jaki sposób Administrator może korzystać z Państwa danych osobowych, także w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej.

 1. Kontakt z Administratorem

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące zasad gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Administratora, możecie Państwo skontaktować się z Administratorem telefonicznie +48605992840, e-mailowo: od@smarthuman.io lub kierując korespondencję pocztową na adres SmartHuman Tadeusz Żórawski, ul. Powstańców Śląskich 87 lok. 270, 01-380 Warszawa.

Administrator zastrzega możliwość aktualizacji niniejszej polityki prywatności. W ramach Strony Internetowej, Administrator może opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi lub funkcjonalności. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług lub funkcjonalności spowoduje zmianę sposobu gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych, Administrator poinformuje Państwa o tych zmianach.

 1. Sposób zbierania danych osobowych

Na obecnym etapie Administrator nie gromadzi danych osobowych z wykorzystaniem Strony Internetowej, za wyjątkiem automatycznego zbierania informacji o osobach odwiedzających Stronę Internetową, w sposób opisany sekcji zatytułowanej „Cookies” („Ciasteczka”) poniżej.

Dodatkowo Administrator przetwarza dane osobowe udostępnione mu przez Państwa osobiście (wizytówki, kontakt mailowy, kontakt telefoniczny, kontakt osobisty), w zakresie w jakim podanie tych danych było dobrowolne.

 1. Zakres zbieranych danych osobowych

Dane osobowe, jakie zbiera Administrator:

 1. imię i nazwisko;
 2. zawód lub zajęcie;
 3. numer telefonu (numer stacjonarny, telefon komórkowy i faks);
 4. adres poczty elektronicznej.

Zakres zbieranych danych jest uzależniony od relacji Administratora z Państwem i może obejmować szerszy zakres danych. W pewnych sytuacjach podanie danych może być niezbędne dla realizacji działań na Państwa żądanie (np. rejestracja do usług lub wydarzeń).

 

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 1. umożliwienie Państwu korzystania z usług świadczonych przez Administratora w tym informacji o ofertach, konferencjach, warsztatach i szkoleniach, które przeprowadza Administrator oraz o filmach wideo i reportażach zdjęciowych z wydarzeń;
 2. umożliwienie Państwu rejestracji na organizowane lub współorganizowane wydarzenia;
 3. prowadzenie właściwej korespondencji z Państwem;
 4. dostarczenie Państwu informacji o wydarzeniach, najnowszych wiadomościach lub specjalnych ofertach, które mogą Państwa interesować;
 5. śledzenie aktywności na naszych stronach internetowych do celów badań statystycznych w celu poprawienia przydatności i treści Strony Internetowej (dane anonimowe);
 6. administrowanie Stroną Internetową.
 1. Udostępnianie danych osobowych

Administrator korzysta z usług dostawców, kontrahentów i partnerów biznesowych - są to m. in dostawcy usług technicznych, którzy obsługują infrastrukturę techniczną potrzebną do aktywnego utrzymania Strony Internetowej, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują Stronę Internetową. Administrator korzysta również z usług dostawców, którzy zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi doradcze lub audytowe, lub wspomagają prowadzenie działalności gospodarczej Administratora.

Administrator udostępnia dane innym podmiotom wyłącznie jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji konkretnej usługi i odbywa się na żądanie użytkownika (np. w przypadku rejestracji na wydarzenia organizowane przez zewnętrznych dostawców). Udostępnienie danych osobowych odbywa się z poszanowaniem zasad określonych przepisami RODO.

 1. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych.

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

 1.  Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje dane osobowe przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz, po ustaniu celu przetwarzania, w określonym w przepisach i niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń okresie (np. w okresie przedawnienia roszczeń) lub, jeśli obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów prawa (np. w przypadku konieczności przechowywania danych niezbędnych dla prowadzenia sprawozdawczości finansowej i podatkowej).

 1. Ciasteczka (Cookies)

Podczas przeglądania Strony Internetowej może zachodzić konieczność przechowywania na dysku twardym Państwa komputera lub na Państwa urządzeniu przenośnym, informacji w postaci tzw. „ciasteczek” (Cookies).

“Ciasteczka” są małymi porcjami danych, które zostają zachowywane w plikach tekstowych na Państwa komputerze, kiedy odwiedzają Państwo pewne strony internetowe. Ich typowym celem jest umożliwienie stronom internetowym zapamiętania konkretnych działań, jakie wykonywali Państwo w przeszłości. „Ciasteczka” pozwalają Administratorowi zwiększenie atrakcyjności Strony Internetowej.

 1. Uprawnienia dotyczące danych osobowych

Prawo dostępu do danych osobowych – każda osoba, której dane są przetwarzane może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarza Administrator, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.

Prawo sprostowania danych osobowych – każda osoba, której dane są przetwarzane może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.

Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – każda osoba, której dane są przetwarzane może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo sprzeciwu – każda osoba, której dane są przetwarzane może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: (1) podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dotyczą lub (2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – każda osoba, której dane są przetwarzane może domagać się „zablokowania” danych (tj. zatrzymania operacji przetwarzania danych poza ich przechowywaniem).

Prawo do przenoszenia danych osobowych – każda osoba, której dane są przetwarzane może domagać się otrzymania danych, które dostarczyła, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Osoba ta może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Ponadto, w razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Celem Administratora jest ochrona Państwa danych osobowych. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

Media społecznościowe

Kontakt

Tadeusz Żórawski
tadeusz.zorawski@smarthuman.io
+48605992840